Den feminina energins betydelse för vår framtid

Den feminina energins betydelse för vår framtid

Den mest betydelsefulla resan i livet är att söka en högre medvetenhet. Detta är viktigare än materiella värden eller makt. Med en högre medvetenhet kunde alla göra nytta, känna lycka och känna till sina ansvarsområden och rättigheter.

 

Om vi alla skulle öka våra medvetenhetsnivåer skulle det inte finnas krig, destruktiva konflikter, smärta eller hat baserat på kulturella eller religiösa skillnader. De feminina och maskulina energierna skulle vara i balans och det skulle inte finnas natur- eller man-made katastrofer. Världen vore en annorlunda plats – en vackrare och fredligare plats för människor och allt annat levande nu och i framtiden.

Feminin och maskulin energi

När vi talar om feminin och maskulin energi talar vi inte om kvinnliga och manliga människor. Dessa energier är inte biologiskt fixerade. Vi är födda som män och kvinnor, men vi är inte födda maskulina eller feminina. Det feminina och det maskulina är olika kvaliteter av energi som finns i både män och kvinnor.

Den maskulina energin är en assertiv, direkt och aktionsorienterad kraft i universum, som reglerar den vänstra hjärnhalvan. Denna energi är oberoende, analytisk, gillar att riskera och tänka logiskt. När den används på rätt sätt är den kreativ, praktisk och visionär. När den maskulina energin missbrukas kan den sluta i egoism, ilska och vrede och leda till en inre konflikt som kopplar bort våra sinnen från våra kroppar.

Den feminina energin är mottaglig, intelligent och kärleksfull. Den reglerar den högra hjärnhalvan. Denna energi utgör kvaliteten på vår intuition, medkänsla, känslor, empati och sanning. När du är stark i din feminina energi har du en stark koppling till din kropp och din intuition, och du kan fatta beslut utifrån vad du känner i ditt hjärta. Men om den feminina energin tar över kan vi förlora vår inre styrka och bli svaga.

De feministiska rörelserna

Vi går just nu igenom extremt viktiga tider för mänskligheten, eftersom de feminina kvaliteterna nu får mera uppmärksamhet och blir mera uppskattade än tidigare. Vi kan tala om ett globalt skifte till förmån för förståelse och acceptans av den feminina energin. Uppkomsten av den feminina energin återspeglas i människors beteende. Ett exempel är att allt flera människor börjar lyssna på sin egen intuition och försöker förstå sin inre röst. Vikten av att tala sanning har blivit väsentlig för vardagen. Den feminina energin har länge varit undanträngd men verkar nu återfinna sin plats. Helandet sker genom att människor fått modet att använda sin röst, vilket utgör ett kraftfullt verktyg för att t.ex. undanröja skam.

De feministiska rörelserna har sedan 1960-talet lyft fram frågor om sexuella trakasserier, övergrepp, våld och bristande jämställdhet i det sociala livet och i arbetsmiljön. Kampanjer som #metoo och #Iamsorry har grävt undan skammen av att vara kvinna genom att belysa obekväma sanningar.

Därtill kan vi notera att den emotionella mognaden växer i samhället. Den inkluderar människans förmåga att förstå och hantera känslor, och kommer till uttryck t.ex. i form av konstruktiv konflikthantering på såväl personliga som statliga nivåer. Känslomässig intelligens, förmågan att hantera de interpersonella relationerna med rättfärdighet och empati, ses idag som en nyckel till en interpersonell och professionell framgång. Personliga attribut som möjliggör effektiv och harmonisk interaktion med andra människor är kända som “soft-skills”. Dessa “soft-skills” börjar nu också uppskattas i industrier som betonar konkurrenskraften.

Genom historien har kvinnor ofta tenderat att anta manliga mönster och sätt att bete sig, för att därigenom få fler rättigheter och möjligheter. De internaliserade de manliga dominerande patriarkala värdena för att hävda makt, passa in och höras. Kvinnor hade varken makt, tillräcklig kunskap eller ens medvetenhet för att utmana den patriarkatets standard som utesluter kvinnligheten. Den moderna västerländska kulturen har sin grund i en maskulin polaritet, som har resulterat i många häpnadsväckande insikter om vetenskap och teknik, samtidigt som den orsakat förskräckande nivåer av förstörelse.

Inte demonisera det maskulina

Det betyder inte att man bör utrota eller demonisera det maskulina i ett försök att skapa utrymme för den feminina energin. Det är ingen lösning att flytta obalansen från patriarkat till matriarkat. Femininitet och maskulinitet är två delar av samma helhet. Utan det feminina skulle det maskulina sakna kontrast och skulle således inte existera. Utan det maskulina skulle feminina inte ha någon kontrast och skulle således heller inte existera.

När du börjar förstå att du med en viss energisk balans når helheten, kommer din mjukhet och styrka att driva dig i en positiv riktning. För att nå denna balans det är viktigt att komma ihåg att en man har en inre femininitet och en kvinna en inre maskulinitet.

En man eller kvinna som förnekar sin feminina del kan ersätta den brist på värme som de själva saknar med ambition och prestation och leva ett liv som styrs för mycket av sinnet. Den rationella sidan av tänkandet har sin plats, men utan hjärta blir den hård, kall och kritisk. En man eller kvinna som förnekar sin maskulinitet kan ha problem med att utnyttja sin inre makt och fatta beslut.

Balans mellan det kvinnliga och det maskulina

Balansen mellan det kvinnliga och det maskulina finns i medskapande, bindningar, förenande och helighet. Den är grund för en god hälsa, för välfärd, glädje och djup förståelse för våra handlingar och reaktioner. För att välkomna den feminina energin i ditt liv kan du t.ex. skapa konst, visa vördnad, använda din intuition, välkomna känslor och tänka holistiskt. För att välkomna den maskulina energin kan du göra något konkurrenskraftigt, bygga upp ett projekt, läsa den senaste vetenskapen, testa din fysiska styrka och slappna av när ditt arbete är klart.

Olika uppgifter i livet kräver olika energier. Dessutom är ditt liv i ständig rörelse och förändring är det enda fasta du kan lita på. En vecka kan du behöva fokusera mera på din feminina sida och nästa vecka på den maskulina. Överväg vad som händer i ditt liv just nu och använd lämplig energi för dina behov. Tänk noggrant på hur du balanserar din maskulina och feminina energi. Målet är att bli ett med allt genom harmoni och balans, vilket gör att du kan nå en högre medvetenhet.

Vi är alla tillsammans ansvariga för skapandet av livet på jorden. Det vore önskvärt att framtida generationer kunde se tillbaka på historien och se ett samhälle där människorna lärt sig leva i balans med varandra och naturen. Detta är möjligt att uppnå genom en balans mellan det feminina och det maskulina. Då skulle vi veta när vi ska sprida kärlek, medkänsla och ge vård, och när vi ska agera, vara assertiva och stå upp för det som är viktigt för oss. Personlig kraft, klarhet, fred, glädje och kärlek behövs i världen. Kärlek är bron mellan dig och allt.

Ingrida Grigaityte

 Ingrida Grigaityte är doktorand inom programmet Peace, Mediation and Conflict Reserach vid Åbo Akademi

Artikkeli on julkaistu yhteistyössä suomenruotsalaisen Fredsposten-lehden kanssa, jonka numerossa 3/2019 se alun perin ilmestyi.