Aloite Syyrian kriisin ratkaisemiseksi

Aloite Syyrian kriisin ratkaisemiseksi

Pohjoisen ja itäisen Syyrian itsehallinto (Autonomous Administration of North and East Syria, AANES), joka koostuu demokraattisista instituutioista, hallinnoista, poliittisista puolueista ja voimista sekä järjestöistä, on tehnyt aloitteen kriisin ratkaisemiseksi. Tavoitteena on löytää miljoonien syyrialaisten kärsimysten lopettamiseksi poliittinen ratkaisu, joka on rauhanomainen ja demokraattinen. Rauhanpuolustaja-lehti suomensi aloitteesta tiivistelmän.

 

 

Syyrian kriisillä on ollut poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Sadat tuhannet Syyrian asukkaat ovat menettäneet henkensä. Miljoonien syyrialaisten on ollut pakko jättää kotinsa ja muuttaa joko maan sisäisiksi pakolaisiksi tai paeta ulkomaille.

Suuri määrä syyrialaisia on joutunut epäinhimillisten käytäntöjen kohteeksi joissakin pakolaisia vastaanottavissa maissa. Turkkia ja Syyriaa 6. helmikuuta 2023 koetellut tuhoisa maanjäristys pahensi pakolaisten kärsimyksiä molemmissa maissa. Turkin hallitus, jota johtavat Oikeus- ja kehityspuolue (AKP) ja Kansallismielinen toimintapuolue (MHP), on syrjinyt syyrialaisia pakolaisia humanitaarisen avun antamisessa. Syyrialaiset elävät vaikeissa oloissa ja kohtaavat vakavia ongelmia kuten köyhyyttä, työttömyyttä, rasismia, turvattomuutta ja epävakautta.

Syyrialaiset odottavat kiireellistä rauhanomaista ratkaisua, joka takaa turvallisuuden, vakauden ja demokraattisen tulevaisuuden sekä vapaan ja ihmisarvoisen elämän heidän omassa maassaan. Näin ollen kaikkien vastuullisten poliittisten voimien on tehtävä yhteistyötä ja ryhdyttävä tarvittaviin toimiin yhteisen ratkaisun löytämiseksi vuoropuhelun, yhteistyön ja yhteisymmärryksen pohjalta.

AANES on tietoinen vastuustaan kaikkia syyrialaisia kohtaan. Siksi se pyrkii toimimaan kriisin ratkaisemiseksi ja rauhan ja vakauden aikaansaamiseksi. Ratkaisuehdotuksessa otetaan huomioon, että kansainväliset ja alueelliset aloitteet, kuten Geneven, Astanan, perustuslakikomitean ja muiden aloitteet, eivät ole tuottaneet merkittäviä tuloksia Syyrian kriisin ratkaisemiseksi. Tämä voi johtua seuraavista keskeisistä syistä:

1) Syyrian kriisiä ei ole analysoitu ja diagnosoitu oikein.

2) Rauhanomaista ja demokraattista ratkaisua koskeva ohjelma puuttuu.

3) Joidenkin aktiivisten syyrialaisten voimat on suljettu vuoropuheluprosessin ulkopuolelle ja vaadittu ulkopuolisia ratkaisuja.

Syyrian hallituksen olisi pitänyt alusta alkaen pyrkiä rauhanomaiseen ratkaisuun ja kehottaa kaikkia osapuolia löytämään ulospääsytie. Se ei tehnyt niin, mikä on johtanut syyrialaisten kärsimysten lisääntymiseen. Ratkaisua Syyrian kriisiin on etsittävä maan sisällä, ja Syyrian hallituksen on osoitettava vastuullista asennetta ja toteutettava kiireellisiä toimenpiteitä, jotka voivat edistää sisäisen ratkaisun löytämistä.

On ratkaisevan tärkeää, että kaikille poliittisille voimille, mukaan lukien poliittiset puolueet sekä nais- ja nuorisojärjestöt koosta riippumatta, annetaan ääni Syyrian hallinnon tulevaisuuden suunnittelussa. Tämä on äärimmäisen tärkeää rauhan ja vakauden saavuttamiseksi.

Syyria on monietninen ja moniuskontoinen maa. Kaikissa toteuttamiskelpoisissa ratkaisuissa on otettava kaikki ryhmät mukaan ratkaisemaan kriisi ja määrittelemään oma tulevaisuutensa.

Tämän saavuttamiseksi on selvitettävä seuraavat seikat:

1) AANES korostaa Syyrian yhtenäisyyttä ja uskoo, että maan ongelmat voidaan ratkaista vain sen puitteissa. Ratkaisun löytämiseksi AANES vahvistaa olevansa valmis tapaamaan ja käymään vuoropuhelua Syyrian hallituksen ja kaikkien syyrialaisten osapuolten kanssa kriisin ratkaisua koskevien alotteiden laatimiseksi.

2) Syyrian kriisi on seurausta demokraattisen ja sosiaalisen politiikan puutteesta ja Syyrian moninaisten etnisten ja uskonnollisten yhteisöjen syrjäytymisestä. Jokaisella etnisellä ja uskonnollisella ryhmällä on omat erityispiirteensä ja oikeus kansalaisuuteen ja tasa-arvoon. Jokaisessa demokraattisessa ratkaisussa olisi tunnustettava kaikkien uskonnollisten ja etnisten yhteisöjen, kuten arabien, kurdien, assyrialaisten ja muiden, lailliset oikeudet. Syyrian yhteisöjen kollektiivisia oikeuksia on suojeltava ja demokraattisia arvoja ja mekanismeja on kehitettävä, jotta voidaan rakentaa demokratiaan, moniarvoisuuteen ja vallan hajauttamiseen perustuva poliittinen järjestelmä, joka takaa kaikille syyrialaisille yhtäläiset oikeudet.

3) Pohjoisen ja itäisen Syyrian demokraattinen poliittinen järjestelmä on taannut samanlaiset oikeudet kaikille ihmisille. Ihmiset voivat elää vapaasti turvallisuuden ja vakauden ilmapiirissä. He voivat ratkaista ongelmansa autonomisten hallintoelinten avulla, jotka antavat ihmisille mahdollisuuden vaikuttaa omiin asioihinsa. Sosiaalinen ja demokraattinen sopusointu ja vakaus on saavutettu kaikkien poliittisten, kulttuuristen ja sosiaalisten ryhmien osallistumisella hallintoon.

Uskomme, että sosiaalinen, demokraattinen ja ympäristöystävällinen hallintomalli, joka perustuu sukupuolten tasa-arvoon ja ympäristön kestävyyteen, voi muodostaa perustan ja rakennuspalikan Syyrian kriisin ratkaisemiseksi.

4) AANES korostaa, että taloudellinen vauraus ja resurssit on jaettava oikeudenmukaisesti kaikkien Syyrian alueiden kesken. Koillisen Syyrian luonnonvarat, kuten öljy, kaasu ja viljelymaat, samoin kuin muidenkin alueiden resurssit, kuuluvat kaikille syyrialaisille. AANES korostaa, että Syyrian hallituksen kanssa on päästävä sopimukseen resurssien jakamisesta vuoropuhelun ja neuvottelujen avulla.

Jotta väestön perustarpeisiin voidaan vastata ja jotta apua voidaan toimittaa kaikille alueille, on useita nyt suljettuja rajanylityspaikkoja avattava. Päävastuu tästä on Syyrian hallituksella.

5) Jotta voitaisiin vähentää ja rajoittaa ongelmia ja riskejä, joita alueiltaan siirtymään joutuneet tai muihin maihin pakolaisiksi hakeutuneet syyrialaiset kohtaavat, AANES ilmaisee halukkuutensa ottaa heitä vastaan käytettävissä olevien resurssiensa puitteissa, kuten se on tehnyt perustamisestaan lähtien.

6) AANES vakuuttaa, että sen taistelu ja ponnistelut terrorismin vastaisessa taistelussa jatkuvat Daeshin (Isis) ja muiden terroristiryhmien terrorismin estämiseksi. AANES on menettänyt tuhansia miehiään ja naisiaan terrorismin vastaisessa taistelussa koko maailman puolesta.

7) Turkin hallitus on syventänyt Syyrian kriisiä, hajottanut sen yhtenäisyyttä ja tukenut terroristiryhmiä kuten Daeshia. Turkin hallitus puuttuu Syyriaan pyrkien siten kääntämään huomion pois Turkin omista ongelmista. Turkin valtion aggressiiviset käytännöt, esimerkiksi terroristi- ja palkkasoturiryhmien tukeminen, ovat johtaneet inhimillisiin tragedioihin ja ihmisoikeusloukkauksiin, joita ei voida hyväksyä ja jotka ovat johtaneet alueemme väestörakenteen muuttumiseen.

Kaikkien Syyrian ja Turkin välisellä rajalla esiintyvien ongelmien syynä on AKP:n ja MHP:n koalitiohallituksen aggressiivinen politiikka, jolla pyritään vaikuttamaan Syyrian sisäpolitiikkaan ja muokkaamaan poliittista tilannetta Turkin etujen mukaiseksi.

AANESilla ei ole vihamielisyyttä Turkin kansaa kohtaan. Turkin valtion on lopetettava Syyrian alueiden miehitys. Kansamme haluaa elää rauhassa Turkin kansan ja kaikkien naapurimaiden kanssa. Mutta vakuutamme, että käytämme oikeuttamme lailliseen puolustukseen, jos Turkki hyökkää maahamme.

8) Jotta Syyriaan saataisiin demokraattinen ja rauhanomainen ratkaisu, haluaisimme kääntyä arabimaiden, Yhdistyneiden kansakuntien ja kaikkien Syyrian kysymyksessä aktiivisten kansainvälisten voimien puoleen ja pyytää niitä toimimaan myönteisesti ja rakentavasti yhteisen ratkaisun löytämiseksi Syyrian hallituksen, AANESin ja kansallisten demokraattisten voimien kanssa.

9) Jotta kriisi voitaisiin ratkaista Syyrian yhtenäisyyden ja koskemattomuuden puitteissa ja jotta voitaisiin kehittää ja panna täytäntöön poliittinen ratkaisu, joka suojelee ja turvaa Syyrian kansan edut, AANESilla on selkeä lähestymistapa maltillisen ratkaisun löytämiseksi. AANES ehdottaa tätä aloitetta vuoropuhelun ja tulevan sopimuksen perustaksii ja kehottaa kaikkia osapuolia osallistumaan siihen ja edistämään sitä vauhdittamalla ponnisteluja ja pyrkimyksiä konfliktin lopettamiseksi tavalla, joka ei ole ristiriidassa turvallisuusneuvoston päätöslauselman (2254) ja kaikkien asiaa koskevien YK:n päätöslauselmien kanssa. AANES on myös valmis keskustelemaan kaikista näkökannoista ja ratkaisualotteista.

Syyrian kriisin ratkaisemiseksi AANES on tarttunut historialliseen ja humanitaariseen vastuuseensa, sillä se on täysin tietoinen siitä, että sadattuhannet syyrialaiset ovat menettäneet henkensä ja miljoonat elävät koettelevissa humanitaarisissa oloissa. Tämän vastuun perusteella AANES kehottaa Syyrian hallitusta ja kaikkia kansallisia demokraattisia voimia vastaamaan tähän aloitteeseen ja työskentelemään sellaisen yhteisen ratkaisun löytämiseksi, joka lopettaa kriisin ja syyrialaisten kärsimyksen, jotta voimme jälleenrakentaa kotimaamme.

Autonomous Administration of North and East Syria (Pohjois- ja Itä-Syyrian itsehallinto)

  1. huhtikuuta 2023

Lähde: https://aanesgov.org/?p=3215

Tiivistäen suomentaneet: Marko Ulvila ja Teemu Matinpuro