alkupiste__nollapiste__time_zero__ground_zero_1316507983