Köyhdytetty uraani – 4,5 miljardin vuoden tautiriski

Eteläisessä Irakissa ympäristö on saastunut vuosien 1991 ja 2003 hyökkäysten johdosta. Basran länsipuolelle pudotettiin köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia vuonna 1991 300 tonnia, ja myöhemmin vuoden 2003 sodassa yli tuhat tonnia ammuttiin ja pudotettiin kaupunkien asuinalueeille. Säteilyn määrä alueella on lisääntynyt moninkertaiseksi, näin tri Jawad Al-Ali siteerasi professori Suad Al-Azzawia ja Khajak Wartaniania, jotka ovat tehneet alueella tutkimuksen.

Tri Al-Ali oli yksi puhujista 12. syyskuuta Eduskunnassa pidetyssä korkean tason seminaarissa Irakin Basran syöpätilanne – Köyhdytetty uraani – 4,5 miljardin vuoden tautiriski. ”Syövät ja syntymäviat kuuluvat niihin sairauksiin, joiden riski on kasvanut saastumisen takia”, tri Al-Ali kuvaili tilannetta Basran alueella.

Al Alilla on runsaasti ensikäden tietoa asiasta. Hän on Basrassa sijaitsevan Sadrin opetussairaalan johtava lääkäri. Al Ali on myös ollut mukana epidemiologisessa tutkimuksessa Basran alueella. Tällä hetkellä tehdään uutta tutkimusta, jossa tri Al-Alin mukaan tulokset osoittavat selkeää kasvua reksteröityjen syöpätapausten osalta. Esimerkiksi vuonna 1990 rekisteröityjä syöpään sairastuneita oli 488, kun viime vuonna niitä oli jo 1375 potilasta.

Köyhdytetty uraani ei ole ainoa mahdollinen tekijä syöpäriskin lisääntymiseen. Myös pommeista tullut kemiallinen saaste ja huonontunut yleinen terveystilanne, joka on aiheuttanut hallitsemattomia infektioita, lisäävät riskiä.

Täyskielto uraaniaseille

Vuonna 2003 perustettiin kansainvälinen uraaniaseiden kieltoa vaativa verkosto ICBUW (International Coalition to Ban Uranium Weapons). Verkostossa on tällä hetkellä jäseniä 80.

Verkosto vaatii uraanin, eli ns köyhdytetyn uraanin, ja muiden radioaktiivisten materiaalien täyskieltoa sotilaskäytössä. Vaatimuslistalta löytyy myös mm. saastuneiden alueiden puhdistaminen, uhrien terveystarkastusta, hoito- ja korvausmenettelyiden käyttöönottoa sekä riippumatonta tutkimusta ja altistuneiden väestöryhmien seurantaa.

Seminaarissa puhuneen ICBUW:n johtokunnan japanilainen jäsen Katsumi Furitsu luetteli useita uraaniaseiden vaarallisia ominaisuuksia. Hän mm. muistutti köyhdytetyn uraanin (U238), puolittumisajan olevan 4,5 miljardia vuotta eli yhtä pitkä kuin maapallon tämän hetkinen ikä.

Hän myös luokitteli uraaniaseet joukkotuhoaseiksi, koska köyhdytetyn uraanin pöly mm. ylittää helposti sotaa käyvien maiden rajat. Joukkotuhoaseiden käyttö on monien voimassa olevien kansainvälisten lakien vastainen.

Syy Persianlahden sodan oireyhtymään?

”Vuoden 1991 Persianlahden sodan 500 000 amerikkalaisveteraanista noin 150 000:ta pidetään invalideina”, kertoi majuri evp. Kauko Pippuri. Eli melkein joka kolmas sotilaista, joiden voidaan olettaa olleen hyvässä kunnossa ja keskimäärin nuoria aikuisia palvelukseen astuessaan, on nyt 15 vuotta myöhemmin invalideja.

”Suurin osa heistä ei ole invalidisoitunut sodassa saamiensa haavojen vuoksi”, Pippuri muistutti. ”Veteraanit altistuivat molempien sodan osapuolten myrkyille, joita olivat kemikaalit, kaasut ja oudot koerokotukset. Suurin osa heistä oleskeli kuukausia aavikolla, joka oli köyhdytetyn uraanin saastuttama”, majuri Pippuri kuvaili.

Pippuri kertoi, että köyhdytetty uraani sopii erittäin hyvin taistelukärkiiin kun tarvitaan suurta läpäisykykyä ja toimii erityisen hyvin tankkeja sekä bunkkereita vastaan.

Ensimmäinen Persianlahden sota oli tiettävästi ensimmäinen sota, jossa köyhdytettyä uraania käytettiin. Köyhdytetyn uraanin vaikutuksista ei ollut silloin juurikaan tutkittua tietoa. ”Vietnamin sodassa USA käytti kemikaaleja vihollista vastaan, ne olivat lähinnä kasvismyrkkyjä. Asia nousi julkisuuteen ja veteraanien asiat tutkittiin, kun toiminnasta sodan aikana vastanneen kenraalin poika kuoli kyseisen myrkyn aiheuttamaan syöpään”, Pippuri muistutti. ”En toivo, että tällä kertaa käy samalla lailla”, hän jatkoi.

Pippuri oli erityisen huolissaan suomalaisista rauhanturvaajista, jotka toimivat alueella joissa on käytetty sotatoimissa köyhdytettyä uraania. Näitä alueita ovat Balkan ja Afganistan. Myös Libanonissa on mahdollisesti käytetty Israelin toimesta köyhdytettyä uraania. ”Balkanin oireyhtymä”, joka on ilmennyt Yhdysvaltojen pommitusten jälkeen, muistuttaa Persianlahden oireyhtymää”, majuri Pippuri kertoi.

Juupas, eipäs, EU

Tarkkaan ei tiedetä köyhdytetyn uraanin vaikutuksista ihmisen terveyteen. Varsinkin eri maiden armeijat ovat olleet haluttomia selvittämään sen vaikutuksia tai kertomaan niitä julkisuuteen. Näin ollen myös uraaniaseiden kieltoa koskevien sopimusten aikaan saaminen on ollut vaikeaa.

On kuitenkin joitain poikkeuksia. Eräässä tutkimuksessa USA:n armeijan ballistiikan tutkimuslaboratorio esitti seuraavaa: Kun uraanikärki lävistää ajoneuvon, voivat sen sisällä tai sen välittömässä läheisyydessä oleskelevat henkilöt saada huomattavan annoksen säteilyä kehon sisäisesti. Tutkimuksen mukaan 79 prosenttia ilmaan joutuneista köyhdytetyn uraanin hiukkasista osoittautui niin pieniksi (alle 10 micronia), että sisään hengitettynä ne tunkeutuvat keuhkokudokseen ja voivat jäädä pysyvästi keuhkoihin.

Myös Sveitsin armeijan kanssa yhteistyössä tehdyssä Spietz-laboration raportissa vuodelta 2000 todetaan: Köyhdytetyn uraanin ammukset jättävät jälkeensä pitkiksi ajoiksi saastuneita taistelukenttiä. Tämä ei ole sopusoinnussa siviilejä koskevien säteilysuojanormien kanssa.

Näyttö köyhdytetyn uraanin vaarallisuudesta lisääntyy koko ajan. Kuten myös lobbaus EU:ssa sen kieltämiseksi. Seminaarissa belgialainen Ria Verjauw (ICBUW:n johtokunnan jäsen) kertoi, että EU:ssa on tehty useita aloitteita uraaniaseiden kieltämiseksi. Mikään ei ole vielä johtanut tulokseen. Mutta toisaalta rohkaisevia merkkejä hänen mielestään on tullut Verjauwin kotimaasta Belgiasta. Siellä järjestetään kuuleminen Belgian edustajakamarissa tänä syksynä, johon kutsutaan paikalle useita alan asiantuntijoita. Verjauw vetosi erityisesti, että Suomi EU-puheenjohtajakautensa aikana toimisi aktiivisemmin uraaniaseiden kiellon puolesta.

Ari Sardar

Seminaarin taustamateriaalista kooottu englanninkielinen julkaisu on ladattavissa Rauhanpuolustajien kotisivuilta.

 

Tri Jawad Al-Ali:

Köyhdytetty uraani syypää Irakin kohonneisiin syöpätilastoihin?

Basran kaupungin alueella Etelä-Irakissa ympäristö on saastunut voimakkaasti vuosien 1991 ja 2003

hyökkäysten aikana käytettyjen köyhdytettyä uraania (Depleted uranium – DU) sisältävien ammusten vuoksi. Vuoden 1992 sodassa Basran länsipuolella käytettiin noin 300 tonnia DU-ammuksia. Vuoden 2003 sodassa yli tuhat tonnia ammuttiin ja pudotettiin kaupunkien asuinalueille. Säteily alueella on lisääntynyt moninkertaiseksi. Radioaktiivisen säteilyn lisäksi kaupungin asukkaat joutuivat alttiiksi muillekin riskeille: valtavat määrät alueelle pudotettuja perinteisiä pommeja levittivät kemiallista saastetta. Lisäksi hallitsemattomat infektiot pahentavat lisääntyneiden syöpien ja kuolleisuuden aiheuttamaa tragediaa Etelä-Irakissa.

Basrassa professori Suad Al-Azzawi ja Khajak Wartanian ovat todenneet tutkimuksissaan köyhdytetyn uraanin aiheuttaneen maaperän, veden ja ilman radioaktiivisen saastumisen. Aiemmat epidemiologiset tutkimukset Basrassa [epidemiologia tutkii sairauksien esiintyvyyden ja altistumisen välistä yhteyttä –suom. huom.] toteutettiin kartoittamalla syöpätapauksien määrä, kuolleisuus syöpään ja syntymäviat kymmenen viime vuoden ajalta. Tutkimukset osoittivat jonkin verran kasvua näiden muuttujien osalta.

Näitä tutkimuksia on kuitenkin kritisoitu paikallisten tutkijoiden ja kansainvälisten asiantuntijoiden taholta. Tutkimuksissa raportoidut tapaukset eivät kuvasta todellista tilannetta, koska syöpätapauksia ei ole rekisteröity systemaattisesti.

Yllä olevista syistä johtuen tohtori Jawad Al-Ali on nyt tutkimassa syöpien esiintymistiheyttä uudelleen siten, että tutkimus perustuu tarkempaan tietojen keräämiseen ja lähes täydelliseen rekisteröintiin. Tutkimus perustuu kaikkiin syöpätapauksiin, jotka diagnosoitiin Basrassa vuoden 2005 kuluessa ja jotka rekisteröitiin Basran lääketieteellisen tiedekunnan patologian ja oikeuslääketieteen laitoksen syöpärekisteriosastolla. Syöpään sairastumista verrattiin aikaisempien vuosien (1990, -97 ja -99) rekisteritietoihin.

Alustavien tutkimustulosten perusteella voidaan todeta syöpätapausten lisääntyneen vaihtelevasti. Erityisesti lisääntyivät rintasyövät, imukudoskasvaimet (lymfoomat), keuhkosyövät, peräsuoleen liittyvät (kolorektaaliset), munasarjasyövät, pehmytkudosmuutokset ja munuaissyövät. Muun muassa vatsasyöpien sekä kohtu- ja ihosyöpien osalta sairastuneiden määrissä ei ole tapahtunut muutoksia. Syöpään sairastuneiden maantieteellinen jakaumakin on epätasainen. Eniten syövät ovat lisääntyneet Basran länsiosassa ja hieman vähemmän Basran keskustassa ja itäosassa. Vähiten ne lisääntyivät kaupungin pohjoisosissa. Tosin erot ovat pieniä.

Nykyisellään tutkimuksesta ei voida vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä ja Jawad Al-Ali tietää tutkimusaineistoon liittyvät ongelmat. Hän jatkaa tutkimustyötään, jonka tavoitteena on arvioida mahdollisimman tarkasti Basran alueen syöpätapausten määrää ja tarkastella pitkän ajan kuluessa tapahtuvia muutoksia ja niiden jakaumaa kaupungin eri puolilla.

Yhteenvetona Jawad Al-Ali toteaa, että tutkimus tukee vallitsevia käsityksiä ja aikaisempia tutkimustuloksia, jotka osoittavat lisääntynyttä riskiä sairastua syöpään Basrassa, mutta varmoja todisteita joudutaan vielä odottamaan.

Teksti perustuu Hanna Westerlundin käännökseen tohtori Jawad Al-Alin 12.9. eduskunnassa pitämän esitelmän tiivistelmästä.